I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Aplikacja „Polska3D” dostępna pod adresem http://gdansk.polska3d.pl/ dostarczana jest przez spółkę MGGP Aero Sp. z o.o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913. Spółka MGGP Aero jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT): NIP 873-125-63-10, Regon: 850414002. kapitał zakładowy 2 295 000,00 zł.

1. Aplikacja „Polska3D” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z aplikacji „Polska3D”. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z aplikacji „Polska3D” Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. Aplikacja „Polska3D” – to serwis internetowy (www) dostarczony przez MGGP Aero Sp. z o.o. i jest to narzędzie, umożliwiające wyświetlanie ukośnych ortofotomap w czterech podstawowych kierunkach (północ, południe, wschód, zachód) oraz wyświetlanie pionowej ortofotomapy.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z aplikacji udostępnionych na http://gdansk.polska3d.pl/, jej podstronach, subdomenach itd.

3. Ortofotomapa - mozaika poprawnych geometrycznie i tonalnie obrazów lotniczych przedstawiona w zdefiniowanym układzie współrzędnych.

4. MGGP Aero - spółka MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913, kapitał zakładowy Spółki: 2 295 000 zł, NIP: 873-125-63-10.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Aplikacja „Polska3D” jest narzędziem, umożliwiającym wyświetlanie ortofotomapy w pięciu widokach – pionowym, północnym, południowym, zachodnim oraz wschodnim.

2. Użytkownik ma możliwość korzystania z zawartych w aplikacji narzędzi takich jak: zbliż, oddal, pomiar długości, pomiar wysokości, pomiar powierzchni, generator linków wybranej lokalizacji, wyszukiwarka lokalizacji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania danych zawartych w aplikacji (w tym ortofotomapy pionowej i ukośnych) i informacji wygenerowanych przy wykorzystaniu aplikacji bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.

2. Użytkownik akceptuje to, że dane stanową przedmiot praw wyłącznych i oznaczone są znakiem wodnym.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z aplikacji „Polska3D” określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Ortofotomapy przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie pomiary dokonywane na podstawie zdjęć ukośnych mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dane formalne. Dane te nie mogą być również wykorzystywane do konfrontowania danych z dokumentacją podatkową.

5. MGGP Aero Sp. z o.o. będąca właścicielem aplikacji „Polska3D” nie ponosi odpowiedzialności za:

6. W szczególności zabrania się:

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Urząd Miasta Gdansk, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk oraz MGGP Aero Sp. z o.o. informują, iż podczas korzystania z aplikacji „Polska3D”  w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania aplikacji „Polska3D”.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z aplikacji „Polska3D” zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

VI. DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W GOOGLE ANALYTICS

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Urząd Miasta Gdansk, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk oraz MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z aplikacji „Polska3D” w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Urząd Miasta Gdansk, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk oraz MGGP Aero Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z aplikacją „Polska3D” prosimy kierować na adres: ukosne@mggpaero.com lub sip@gdansk.eu

4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: ukosne@mggpaero.com lub sip@gdansk.eu

5. Użytkownik kontaktując się z dostawcą aplikacji „Polska3D” zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych o sobie. Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę czy instytucję państwowa lub firmę prywatną której Użytkownik nie jest przedstawicielem.

6. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie komputera klasy PC lub tabletu z dostępem do Internetu, z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. Urząd Miasta Gdansk, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk oraz MGGP Aero Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.

2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie „Polska3D” 

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z aplikacji „Polska3D”